СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР SODEXO

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР SODEXO!“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР.

1. Играта „СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР SODEXO се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

2. Играта се провежда на територията на Република България в периода: 00.00 ч., 15.11.2021 г. – 23.59 ч., 15.12.2021 г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството си на Организатор, си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора.

3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Тимбарк България, а именно: www.tymbark.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

4. В Играта имат право да участват всички юридически лица, контрагенти на Организатора, по силата на договорни отношения, или партньори, във връзка с осъществяването на обичайната търговска дейност на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на територията на Република България.

4.1. В играта нямат право да участват юридически лица, които се намират в положение на свързаност или лични отношения със служители или съдружници на Организатора.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

5. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 50 стека, 100 стека или 130 стека с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L – всички вкусове, наричани по-долу „продукти“. Покупката трябва да се извърши директно от Организатора, или негов оторизиран дистрибутор, единствено в периода на играта, като необходимо условие е, Заявката да бъде направена чрез търговски представител на „Тимбарк България“ ЕООД, който да бъде изрично уведомен, че Заявката е свързана с участие в Играта.

При закупуване на:

50 стека с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L ще получите право да изтеглите една от 10 карти, която ще ви даде възможност да спечелите ваучер Sodexo на стойност 30 (тридесет) лева с ДДС или не.

100 стека с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L ще получите право да изтеглите една от 10 карти, която ще ви даде възможност да спечелите ваучер Sodexo на стойност 70 (седемдесет) лева с ДДС или не.

130 стека с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L ще получите право да изтеглите една от 10 карти, която ще ви даде възможност да спечелите ваучер Sodexo на стойност 100 (сто) лева с ДДС или не.

6. Играта се реализира от представител на „Тимбарк България“ ЕООД в съответния търговски обект, заявил желание за участие и отговарящ на изискванията, посочени в Раздел III от настоящите правила и изпълнил условията за участие, съгласно тези Официални правила.

7. Всеки търговски обект, може да участва в играта неограничен брой пъти, в периода на провеждането й, стига да е изпълнил изискванията и условията на настоящите официални правила.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД.

 

8. Общ брой награди: 180* ваучера Sodexo на стойност 30 (тридесет) лева с ДДС; 70* ваучера Sodexo на стойност 70 (седемдесет) лева с ДДС; 100* ваучера Sodexo на стойност 100 (сто) лева с ДДС;

*При проявен значителен интерес към играта, Организаторът си запазва правото да увеличи броя на предварително обявените награди.

9. Спечелилите юридически лица, получават наградите си, чрез свой представител на място в търговския обект, от представител на Организатора, след подписването на приемо – предавателен протокол.

10. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

11. Настоящата игра се прекратява с изтичане на срока посочен в Раздел II, т.1 от тези Правила.

12. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на „Тимбарк България“ ЕООД, а именно: www.tymbark.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VII­­. ЛИЧНИ ДАННИ.

13. Организаторът и участниците декларират, че всички лични данни на физически лица, които могат да станат достояние на страните, във връзка с провеждането на Играта, ще бъдат предоставяни на основание предварително получено съгласие от лицата и гарантират, че същите ще бъдат обработвани и съхранявани, единствено и само за нуждите на играта, в съответствие с действащото европейско и българско законодателство в областта на защита на личните данни на територията на Република България.

Раздел VIII­­. ДРУГИ.

14. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на „Тимбарк България“ ЕООД , а именно: www.tymbark.bg

15. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.