Усмихни деня си с Nestea

2022-05-04 13:19:00

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„УСМИХНИ ДЕНЯ СИ С NESTEA 1,5L!“

 

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „Усмихни деня си с NESTEA 1,5L!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се организира и провежда за територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Играта е с продължителност от 00:00ч. на 09.05.2022г. до 23:59ч. на 05.06.2022г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tymbark.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили  18 години.

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта с вкус  по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L наричани по-долу „продукти“. При закупуване на два продукта с вкус по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде някоя от следните възможности: да спечелите чаша Nestea или да опитате късмета си отново, ако получите скреч карта с текст „Усмихнат ден“.

7. Продуктите Nestea в разфасовка от 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект,  в който се провежда Играта (обозначен с рекламни материали за Играта).

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта два продукта с вкус по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L и ще получи скреч карта с някоя от следните възможности: да спечели брандирана чаша Nestea или да опита късмета си отново, ако получи карта с текст „Усмихнат ден“.

8.2. Всеки участник следва да получи скреч карта от касите на магазина, непосредствено след покупка, съгласно условията на настоящите Официални правила. Ако скреч картата е печеливша, наградата се получава веднага от клиента на касата срещу предоставяне на печелившата скреч карта. Спечелилият участник няма право да получи наградата си от друг обект, различен от този, в който е извършена покупката.

8.3.  Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

8.4. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, ако са изпълнили условието и са закупили продукти с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

9. Предоставените скреч карти от Организатора са общо за всички търговски обекти  -  70 312 бр., от които 49 632 бр. са печеливши с текст „Nestea чаша“ и 20 680 бр. са непечеливши с текст “Усмихнат ден“.

10. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.  Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в обекта.

11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

 

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

13. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите.

14. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, както и за претърпени от участника загуби и/или вреди, вследствие на неправилно използване или съхранение на скреч картата.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

15. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tymbark.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ

16. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tymbark.bg

17. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

18. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

©2022г.  | “Тимбарк България” ЕООД

22 Ноември 2021, 15:31
Пресичам безопасно с TEDI
Образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI” се завръща
ОЩЕ
02 Април 2020, 14:28
В подкрепа на град Ловеч
„Тимбарк“ дари продукти за потребителите на социални услуги в Ловеч
ОЩЕ
02 Април 2020, 10:21
Тимбарк подпомага болници
Тимбарк България“ подпомага болниците в Пловдив и Велинград
ОЩЕ