СПЕЧЕЛИ КУФАР ПРИ ПОКУПКА НА 2 БРОЯ TEDI PLAY или WATER

2019-08-05 11:39:00

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БРАНДИРАН КУФАР  ПРИ ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ TEDI ПРОДУКТИ PLAY или WATER!

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „Спечели брандиран куфар при покупка на 2 броя Tedi продукти Play или Water!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Играта е с продължителност от 12.08.2019 до 08.09.2019 г.  „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  НАГРАДИ

5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Tedi Play или Water по избор, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на 2 продукта по избор с търговската марка Tedi от линии Play или Water ще участвате в томбола за спечелването на брандиран куфар.

7. Продуктите Tedi Play и Tedi Water ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на талони с прикрепени към тях касови бележки и участието в томболата ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до изчерване на количествата награди за всеки търговски обект.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта 2 продукта по избор с търговската марка Tedi от линии Play или Water и ще получи талон за участие в томбола.

8.2. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата на търговския обект дали все още са налични талони за участие с оглед на възможността да участват в Играта.

8.3.  Всеки участник следва да изпише име и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касова бележка на лицевата част на талона за участие; да прикрепи касовата бележа към него и да постави талона заедно с прикрепена касова бележка в определената за целта промоционална кутия.

8.4. Участниците могат да участват неограничено, стига отделните покупки на продукти с търговската марка Tedi да са съгласно условията на Играта.

8.5. Наградите ще се изтеглят в периода от 09.09.2019 до 19.09.2019 г. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията за съответния обект с надлежно надписани и пуснати талони с прикрепени към тях касови бележки. Тегленето се извършва в присъствието на представител на Организатора. Във всеки участващ търговски обект ще бъдат изтеглени по три талона, като първият талон е печеливш, а останалите 2 талона са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу).

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

9. Предоставените награди от организатора са общо за всички търговски обекти  -  90  бр.

10. Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект е предвидена по една награда,. Следователно, с един талон пуснат в един търговски обект, може да се спечели само една награда.

11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13. Имената на печелившите ще бъдат оповестени след теглене на наградите в съответния търговски обект, в който е била активна промоцията и е осъществено тегленето на наградите.

14. За удобство на печелившите участници до 10 дни след провеждане на тегленето представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.

15. Ако в рамките на срока, описан предходнта точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си над наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 8.5. резервен печеливш.

16. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

17. Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

18. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане аз телефонния номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там.

19. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора ,

20. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец след края на Промоцията, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си. В този случай наградата се връчва на резервн печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и за връчването на награда на съответния резервен печеливш/

21. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

22. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката. В този случай наградата се връчва на резервн печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

23. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да предостави награда в случай на подаден непълен телефонен номер за връзка .

24. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

25. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел IX. ДРУГИ

26. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg.

27. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КАСАЕЩО ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БРАНДИРАН КУФАР  ПРИ ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ TEDI ПРОДУКТИ PLAY или WATER!“

 

I. Обхват

Настоящото уведомление предоставя информация за това как вашите лични данни са обработвани в процеса на вашето участие в играта „Спечели брандиран куфар  при покупка на два броя Тedi продукти Play или Water” („Играта“). За цели различни от участието ви в Играта могат да се прилагат други уведомления за поверителност.

Уведомлението за поверителност разяснява какви лични данни са обработвани, за какви цели, колко дълго ще бъдат съхранявани вашите данни, как да достъпите или коригирате вашите лични данни и как можете да получите допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни.

II. Кой е отговорен за обработването на вашите лични данни

Съвместни Администратори на Вашите лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни са:

 1. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022, който е и Организатор на Играта

и

 1. Съответния търговски обект, в който се провежда Играта.

Съгласно споразумение за съвместна обработка на лични данни между Организатора и съответния търговски обект „Тимбарк България“ ЕООД определя лице за контакт във връзка с упражняването на правата по раздел IX. Съгласно споразумението между съвместните администратори „Тимбарк България“ ЕООД съдейства на субектите на данни за упражняването на техните права по раздел IX.

Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

III. Какви лични данни събираме за Вас?

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

 За участниците в играта:

-          мобилен номер,

-          име и фамилия,

За спечелилите участници и резервните печеливши:

-          мобилен номер,

-          име и фамилия,

-          адрес/и.

Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните – съгласие.

Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му.

Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

IV. Защо събираме вашите лични данни

Личните данни се събират за целите на:

 • Участие в Играта;
 • Връчване на награди на печелившите;
 • Изпълнение на законови изисквания и/или защита на легитимен интерес на администраторите или трети лица.

V. С кого споделяме вашите лични данни

Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта и на представители на съответния търговски обект за целта на Играта. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица, освен със:

 а) служители на Организатора съответния търговски обект;

б) други лица, ангажирани от Организатора в провеждане на Играта;

в) обработващи от името на Организатора (ако има такива);

 г) куриерски служби с оглед предоставянето на наградите на печелившите;

д) други трети лица, ако има законово изискване за такова предоставяне или с оглед защитата на легитимен интерес на Организатора или трето лице.

VI. Колко дълго пазим личните ви данни

Данните ще се съхраняват за период, който е необходим за постиганe на гореспоменатите цели, след което ще бъдат унищожени.

В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни лични данни за определен период от време.

VII. Как гарантираме сигурността на личните ви данни

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящото Уведомление за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните ви по сигурен начин.

 

VIII. Международни трансфери на лични данни

За целите на Играта вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

IX. Какви са правата ви по отношение на личните ви данни

Вие имате следните права:

-          да получите копие от личните си данни заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;

-          да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);

-          да изтриете личните си данни при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;

-          да ограничите обработването на личните си данни, когато:

  • точността на личните данни е поставена под съмнение;
  • обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
  • вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;

-          да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;

-          да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.

Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р.България

  

30 Юли 2019, 15:07
Весело лято с NESTEA 1,5L
В разгара на лятото е време да си вземем глътка ...
ОЩЕ
23 Май 2019, 14:59
Спечели с Tedi през юни
Спечели с Tedi през юни
ОЩЕ
17 Май 2019, 17:51
Спечели с Велинград
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ ВЕЛИНГРАД ЧАША ИЛИ МИНЕРАЛНА ВОДА 500ML!“
ОЩЕ