Scroll

Активни промоции

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БРАНДИРАН КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ, ПРИ ПОКУПКА НА ВОДКА ZUBROWKA CZARNA 0,7 L

Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 1. Играта се организира и провежда  под името СПЕЧЕЛИ БРАНДИРАН КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ, ПРИ ПОКУПКА НА ВОДКА ZUBROWKA CZARNA 0,7 L“
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 1. Организатор: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричано по – долу “Организатор”.
 1. Играта е с продължителност от 00:00 часа на 13.03.2023 г. до 23.59 часа на 09..04.2023 г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да променя датите на играта, ако последното е наложено от непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора.
 2.  Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.tymbark.bg, Раздел „Промоции“.
 3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на: www.tymbark.bg, Раздел „Промоции“.

Раздел II. УЧАСТНИЦИ.

 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.
 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. Играта се провежда единствено в, обозначените с рекламни материали на Играта, търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.
 2. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на един брой водка Zubrowka Czarna 0,7L, наричан по-долу „продукт“, от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на водка Zubrowka Czarna 0,7L, ще получите брандиран ключодържател.
 3.  Продуктът водка Zubrowka Czarna 0,7 L ще бъдe наличeн и продаван в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на брандиран ключодържател ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект. Продуктът, участващ в играта, не е обозначен със специална маркировка.

Какво трябва да направите, за да участвате в играта и да спечелите награди?

 1. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
 • Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, водка Zubrowka Czarna 0,7L, и ще спечели брандиран ключодържател.
 • Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на награди.

Раздел IV. НАГРАДЕН ФОНД.

 1.  Предоставените от Организатора брандирани с търговската марка Zubrowka ключодържатели са 1100 бр. общо за всички търговски обекти, участващи в Играта.
 2. Наградите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.
 3. Наградите се получават на касите на съответния обект.
 4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
 5. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА.

 1. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник.
 2.  Всеки участник следва да се информира предварително, на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на наградите.
 3. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта, по всяко време, обявявайки това на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VI­­. ДРУГИ.

 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на www.tymbark.bg, Раздел „Промоции“.
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

            С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

 

©2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД