Scroll

Активна промоция “Свежо лято с Nestea”

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„Свежо лято с NESTEA

 

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

 1. Играта „Свежо лято с NESTEA“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от 00:00ч. на 01.08.2023г. до 23:59ч. на 31.08.2023г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tymbark.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.
 2. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта Nestea, всички вкусове, в разфасовка от 0.33L, 0.5L и 1,5L, в в комбинация по изборнаричани по-долу „продукти“. При закупуване на два продукта Nestea, в комбинация по избор, ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде някоя от следните възможности:
 • Да спечелите водоустойчиво калъфче Nestea или
 • Да опитате късмета си отново, като получите скреч карта с текст „Весело лято“.
 1. Продуктите Nestea в разфасовка от 0.33L, 0.5L и 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и преди 01.08.2023 г., но получаването на скреч картата ще бъде възможно, единствено и само, в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект (обозначен с рекламни материали за Играта).

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?

 1. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, два продукта Nestea, всички вкусове, в разфасовка от 0.33L, 0.5L и 1,5L, в комбинация по избор на участника и ще получи скреч карта с някоя от следните възможности: да спечели брандирана чаша Nestea или да опита късмета си отново, като получи карта с текст „Весело лято“.

8.2. Всеки участник следва да получи скреч карта от касите на магазина, непосредствено след покупка, съгласно условията на настоящите Официални правила. Ако скреч картата е печеливша, наградата се получава веднага от клиента на касата, срещу предоставяне на печелившата скреч карта. Спечелилият участник няма право да получи наградата си от друг обект, различен от този, в който е извършена покупката.

8.3.  Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

8.4. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, ако са изпълнили условието и са закупили 2 продукта с търговската марка Nestea в разфасовка от 0,33L, 0.5L и 1,5L, с вкус по избор.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

 1. Предоставените скреч карти от Организатора са общо за всички търговски обекти – 1800 бр., от които 900 бр. са печеливши с текст „Водоустойчиво калъфче“ и 900 бр. са непечеливши с текст “Весело лято“.
 2. Наградите и скреч картите са разпределени пропорционално по обектите, в които се провежда Играта. Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в обекта.
 3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
 4. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

 

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите, преди покупка.
 2. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, както и за претърпени от участника загуби и/или вреди, вследствие на неправилно използване или съхранение на скреч картата.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tymbark.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ

 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tymbark.bg
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

©2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД